АЛЕКСА

АЛЕКСА – презвитер, еден од ктиторите на црквата „Св. Спас” во с. Добри Дол (Скопско). Заедно со презвитер Петко и со поповите Јован и Станко, како и со селаните од селото, во 1576 г. овозможил изградба и живописување на малата еднокорабна црква. ЛИТ.: Б. Видоевска, Црква „Св. Спас” с. Добри Дол – Скопско, „Зборник на Музејот на Македонија”, бр.2, Скопје, 1996, 167168. З. Р.-Н. Александар Ⅰ, монета