АЛГОЛОШКА КОЛЕКЦИЈА

АЛГОЛОШКА КОЛЕКЦИЈА – колекција на алги во форма на хер-бариум, нативни примероци или трајни препарати, собрани од разни станишта во Република Македонија и од светот. Содржи повеќе од 3.000 примероци и над 8.000 дијатомолошки препарати. Збирката се чува на Катедрата за алгологија при Институтот за биологија на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Св. К.