АДАНА –

АЛИ-ПАШИНА ЏАМИЈАОхрид. верој. ⅩⅤⅠⅠⅠ в.) – споменик на културата и активен верски објект. Позната и под името Сулејман-пашина џамија. Подигната од Дефтердар Али-паша. Има квадратна основа со димензии 12,50 х 12,50 м, засводена со купола на двојни тромпи; реновирана во ⅩⅠⅩ в. ЛИТ.: Аѕверди Екрем Хакки, Аврупа’да Османлњ Мимарњ Есерлери. „Ѕугославѕа”, ллл цилд, 3. китаб, °станбул, 1981; Проф. Др. Семави Еѕице, Охри’нин Тüрк Деврине Аит Есерлери, Вакифлар дергиси, саѕњ В1, °станбул, 1965. Др. Ѓ. Абдурахман Алити