АДАМОВИЌ, Лујо

АДАМОВИЌ, Лујо (Ровињ, Хрватска 1886 – Дубровник, 1935) – познат фитогеограф од почетокот на ⅩⅠⅩ в., кој ја проучувал флората и вегетацијата на Балканскиот Полуостров. Неговата монографија „Дие Вегетатионсверхалтнисцх дер Балканлäндерн” (1909) има големо значење за флората и вегетацијата на балканските земји, меѓу нив и за Македонија. Прави обид за хоризонтално и вертикално зонирање на растителноста на Балканскиот Полуостров и воведува некои нови вегетациски поими (псевдомакија). Вл. М. Мирче Адамчевски