АВТОМОБИЛСКА БРИГАДА НА НОВ И ПОЈ ЗА МАКЕДОНИЈА

АВТОМОБИЛСКА БРИГАДА НА НОВ И ПОЈ ЗА МАКЕДОНИЈА (Скопје, XI 1944) – воена единица на НОВ и ПОЈ за Македонија. Во формацискиот состав имала 70 камиони. Ги опслужувала сите единици во снабдувањето со храна, муниција и др. В. Ст. Првиот број на в. „Автономија” (1898)