АВТОБУСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И АВТОБУСКИ СТАНИЦИ

АВТОБУСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И АВТОБУСКИ СТАНИЦИ. Првото претпријатие за јавен превоз го формирале браќата Поповиќ од Скопје (1925), а подоцна во Битола е формирано претпријатието „Југ“ (1932). На 2. Ⅻ 1944 г.