АБДУЛ ХАМИД Ⅰ

АБДУЛ ХАМИД Ⅰ (Истанбул, 20. Ⅲ 1725 – Истанбул, 17. Ⅳ 1789) – дваесет и седми османлиски султан што владеел и во Македонија (21. Ⅰ 1774 – 7. Ⅳ 1789). Пред и за време на неговото владеење османлиската држава била во внатрешна криза, продлабочена со поразите во војните со Русија и Австрија. ЛИТ.: А. Д. Алдерсон, Османлж ханеданжнжн ѕапжсж, Истанбул, 1998. Ј. Јан. Султанот Абдул Хамид Ⅱ