Tag: A

АКСАК

АКСАК (тур. аксак) – ознака за формите на ритамот во асиметричните мерки во кои сите мерни единици не траат подеднакво долго. На пр. кај тривремените тактови| каде што првото време е подолго. Посебна група во ритмиката на македонското пеење претставуваат и специфичните асиметрични мерки| како што е 7/8 такт| во кој троделниот сегмент се наоѓа …

АКСАК Read More »

АСЕНОВ-МЕЧКАТА, Крсто

(псевд. Черкезот) (Сливен, Бугарија, 1877 – с. Корнишор, Ениџевардарско, 8. IX 1903) – учител, војвода на Кукушкиот и Ениџевардарскиот револуционерен ре-он и солунски окружен војвода на ТМОРО; од бугарско потекло. Бил соработник на Г. Делчев и Ј. Сандански. Учествувал во грабнувањето на мисионерката Елена Стон (1901-1902). Несреќно загинал по предавство. ЛИТ.: Македонски возрожденци и револуционери, албум, …

АСЕНОВ-МЕЧКАТА, Крсто Read More »

АСКЕТИЗАМ

АСКЕТИЗАМ (ст. гр. 5скхсиз) – начин на христијанско добродетелно живеење со примена на аскеза за остварување на христијански живот според Евангелието. Со молитва и со физичка работа, со цело ангажирање на сопственото битие, аскетот се возвишува, богоуподобува, се обожува и постигнува светост. Аскетизмот го развивале јудаизмот, многубоштвото, филозофите, особено стоиците, но најмногу христијанството со светите …

АСКЕТИЗАМ Read More »