МАКЕДОНИЈА

МАКЕДОНИЈА – широколисни Организирано масовно шини во длабоки долови со висока возшуми и неутрофилно-слабоаципошумување на опожарените шуми душна влага, во сливот на Кадина Река, Бабуна, Тресонечка Ре

МАКЕДОНИЈА

МАКЕДОНИЈА – широколисни Организирано масовно шини во длабоки долови со висока возшуми и неутрофилно-слабоаципошумување на опожарените шуми душна влага, во сливот на Кадина Река, Бабуна, Тресонечка Ре

ЏАФЕРИ, Арбен

ЏАФЕРИ, Арбен (Тетово, 24. И 1948) – новинар и политичар. Завршил Филозофски факултет. До 1990 г. работел за радио и телевизиските станици во Приштина (Косово) како главен уредник на Културната програ

ЏЕКОВ, Славчо

ЏЕКОВ, Славчо (с. Раклиш, Радовишко, 21. Ⅸ 1924) – унив. професор, специјалист од областа на одгледувањето на шумите и за предметот дендрологија. Студирал на шумарскиот факултет во Белград, а дипломир

ЏЕЛАДИН-БЕГ

ЏЕЛАДИН-БЕГ (1794–1831) – управник на Охрид, син на тетовскиот паша Реџеп. Важел за справедлив управник за кого работеле и христијани. За заштитник на градот од разбојници го поставил Кузман Капидан,

ЏЕМАЛИ, шабан

ЏЕМАЛИ, шабан (Дебар, 6. Ⅴ 1918) – правник. Бил учесник во НОБ (од 1942) како заднински активист, помошник-командант на Командата на местото; член на КПМ (од 1944). По Ослободувањето ја завршил Вишата