македонски јазик

МАКЕДОНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН  ЈАЗИК & современата јазична норма на македонскиот стандард што има континуирана милениумска историја, со две глобални етапи. Основата е поставена со кирило-методиевската писмена нор-ма врз основа на солунскиот македонски говор, настаната во половината на Ⅸ в., приложена во Македонија од светите Климент и Наум како словенски писмен норматив, која по ⅩⅠⅠ в. преминува во македонска редакција на старословенскиот и со неколку фази како јазик на црквата и писменоста

Прочитај »