ЧАКАЛАРОВ, Васил

ЧАКАЛАРОВ, Васил (с. Смредеш, Костурско, 1874 – Костурско, 20. Ⅶ 1913) – револуционер, војвода, учесник во Илинденското востание. Завршил прогимназија. Бил осуден и лежел во Корчанскиот затвор (1893), успеал да избега и заминал во Бугарија. Борис Сарафов (1900) го ангажирал и го испратил во Грција за организирање канал за испраќање оружје и муниција за потребите […]

ЧАКАЛАРОСКИ, Кочо Петров

ЧАКАЛАРОСКИ, Кочо Петров (Крушево, 24. Ⅳ 1948) – интернист-нефролог, редовен проф. на Мед. ф. во Скопје. Раководител на Одделението за интензивно нефролошко лекување и нега на болни, генерален секретар на Здружението на нефролозите на СФРЈ, секретар на МЗНДТВО и претседател на Здружението на нефролозите на РМ. Автор е на бројни стручни и научни трудови. Еден […]

индекс

All0-9АБВГДЗЃЕЖSИЈКЛЉМНЊОПРСТЌУФХЦЧЏШ А АБАЗИ, Неџат АБАЗИ, Рефет АБАЈОВ, Ахарон АБАЏИЕВ, Ѓорѓи АБАЏИЕВА – ДИМИТРОВА, Соња АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА, Соња АБДЕРМАНОВ, Коста АБДИ, Фаик АБДУЛ АЗИС АБДУЛ МЕЏИД Ⅰ АБДУЛ ХАМИД Ⅰ АБДУЛ ХАМИД Ⅱ АБДУЛАХ, Авни АБДУЛИ, Рамиз М АБДУРАМАНИ, Адем АБДУРАМАНОВ, Дино Кљусев АБДУРАХМАН-АБДУШ, Хусеин АБДУРАХМАН-ПАшА АБЕДИНОСКИ, Мустафа АБИС ХАМИТ, Бедри АБЈАНИЌ, Драган АБРАВАНЕЛ, Хаим АБРАШЕВИЌ […]

All0-9АБВГДЗЃЕЖSИЈКЛЉМНЊОПРСТЌУФХЦЧЏШ А АБАЗИ, Неџат АБАЗИ, Рефет АБАЈОВ, Ахарон АБАЏИЕВ, Ѓорѓи АБАЏИЕВА – ДИМИТРОВА, Соња АБАЏИЕВА ДИМИТРОВА, Соња АБДЕРМАНОВ, Коста АБДИ, Фаик АБДУЛ АЗИС АБДУЛ МЕЏИД Ⅰ АБДУЛ ХАМИД Ⅰ АБДУЛ ХАМИД Ⅱ АБДУЛАХ, Авни АБДУЛИ, Рамиз М АБДУРАМАНИ, Адем АБДУРАМАНОВ, Дино Кљусев АБДУРАХМАН-АБДУШ, Хусеин АБДУРАХМАН-ПАшА АБЕДИНОСКИ, Мустафа АБИС ХАМИТ, Бедри АБЈАНИЌ, Драган АБРАВАНЕЛ, Хаим АБРАШЕВИЌ […]

АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА.

АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА. Според географско-етничките и историските карактеристики, АМ го опфаќала североисточниот дел на Балканскиот Полуостров. Античките автори ја опишуваат како планинска земја, со голем број реки, богати полиња, шу-ми и езера и со рудни богатства. Етничката и јазичната граница помеѓу македонската и хеленската територија на југ е: планината Олимп, ре-Стела на македонски војник, ката Пенеј […]

ЛАЗАРОПОЛСКА РЕКА

ЛАЗАРОПОЛСКА РЕКА – десна притока на Гарска Река. Извира од јужните падини на планината Бистра, на височина од 1.663 м, а се влева на височина од 715 м. Долга е 8,4 км, има вкупен пад од 948 м и просечен пад од 112,9 ‰. Сливот зафаќа површина од 12,1 км , а средногодишниот протек 3 […]

КАТЛАНОВО СКОПЈЕ

КАТЛАНОВО СКОПЈЕ . наоѓалиште на јаглен, на околу 25 км југоисточно од Скопје, во непосредна близина на с. Катланово. Од геолошки аспект, врз палеорелјефот на наоѓалиштето, трансгресивно и дискордантно лежи палеогениот седиментен комплекс. Плиоценскиот комплекс, кој лежи трансгресивно врз палеогенот, својот развој го индицира преку две суперпозициони фации: долна, глиновито-лапоровитопродуктивна, и горна чакалестопесоклива фација. Според […]

КВАРТЕР

КВАРТЕР – најмладо геолошко време што трае и денес (2±0,2 – 0 млн. години). Се дели на плеистоцен и холоцен. Плеистоценски седименти широко се распространети со езерско-барски наслаги од чакали, песоци, мил, прашинести глини, тресет и бигор во Охридската, Преспанската, Дојранската, Скопската, Пелагониската и другите котлини, каде што нивната дебелина достигнува максимум 60–80 м. Плеистоценот […]

ЅВЕРОВИ

ЅВЕРОВИ (Царнивора) – ред грабливи животни од класата цицачи (Маммалиа). Познати се 250 вида, а во Македонија се среќаваат 13 вида, систематизирани во 10 рода и четири фамилии. Фамилијата на кучињата (Цанидае) кај нас е претставена со три вида: волк (Цанис лупус), шакал или чакал (Цанис ауреус) и лисица (Вулпес вулпес). Фамилијата мечки (Урсидае) е […]

ДИВЕЧ

ДИВЕЧ – определен број видови диви животни (цицачи и птици) што живеат слободно во природата или во оградени простори во кои интензивно се одгледуваат, се размножуваат, се заштитуваат и се ловат. Сопственост се на државата и, како добро од општ интерес, уживаат законска заштита. Според Законот за лов, како дивеч се прогласени 127 вида од […]