Search Results for: Шашко

РЕЦЕНТНА СУКЦЕСИЈА ВО МАКЕДОНИЈА.

РЕЦЕНТНА СУКЦЕСИЈА ВО МАКЕДОНИЈА. Развитокот на вегетацискиот покривач се одвива преку еден почетен, еден или неколку преодни и еден конечен стадиум. Секој стадиум претста-Насловната страница на весникот „Нова Македонија“ Рецентна сукцесија во Македо

КАДИНА РЕКА

КАДИНА РЕКА – десна притока на р. Вардар. Извира северно од месноста шашковица на планината Јакупица, во месноста Јуручка Карпа, на височина од 1.900 м, а се влива во Таорската Клисура, на височина од 212 м. Долга е 34 км, има вкупен пад од 1.688 м и

Scroll to Top