КАДИНА РЕКА

КАДИНА РЕКА – десна притока на р. Вардар. Извира северно од месноста шашковица на планината Јакупица, во месноста Јуручка Карпа, на височина од 1.900 м, а се влива во Таорската Клисура, на височина од 212 м. Долга е 34 км, има вкупен пад од 1.688 м и просечен пад од 49,6‰. Површината на сливот изнесува […]

ШАХПАЗОВ, Младен Панев

ШАХПАЗОВ, Младен Панев (Кавадарци, 26. ⅩⅠⅠ 1926 – Скопје, 1. Ⅴ 1994) – гинеколог-акушер, редовен проф. на Мед. ф. во Скопје (од 1985). Мед. ф. завршил во Белград (1952) и специјализирал гинекологија и акушерство на Гинеколошко-акушерската клиника во Скопје (1957). Хабилитирал. Се усовршувал во повеќе европски центри. Се занимавал со гинеколошката урологија и онкологија, а […]

ФОЛК-ФЕСТ ВАЛАНДОВО

ФОЛК-ФЕСТ ВАЛАНДОВО – фестивал на авторска песна во народен дух. Основан во 1985 г. За две децении на него се продуцирани над 700 песни од овој вид, од кои голем број се вброија во „новата антологија“ на македонската музика („Бисер балкански“; „Има ли песна“; „Лихнида кајче веслаше“; „Дали слушаш стара мајчице“; „Жал за Деспина“ и […]

РЕЦЕНТНА СУКЦЕСИЈА ВО МАКЕДОНИЈА

РЕЦЕНТНА СУКЦЕСИЈА ВО МАКЕДОНИЈА. Развитокот на вегетацискиот покривач се одвива преку еден почетен, еден или неколку преодни и еден конечен стадиум. Секој стадиум претста- Насловната страница на весникот „Нова Македонија“ Рецентна сукцесија во Македонија посветена на Референдумот за независна Македонија вува самостојна асоцијација. Меѓусебната поврзаност на развојните стадиуми од почетниот до конечниот, претставува развојна серија. […]