Search Results for: Шаш

ФОЛК-ФЕСТ ВАЛАНДОВО

ФОЛК-ФЕСТ ВАЛАНДОВО – фестивал на авторска песна во народен дух. Основан во 1985 г. За две децении на него се продуцирани над 700 песни од овој вид, од кои голем број се вброија во „новата антологија“ на македонската музика („Бисер балкански“; „Има л

РЕЦЕНТНА СУКЦЕСИЈА ВО МАКЕДОНИЈА.

РЕЦЕНТНА СУКЦЕСИЈА ВО МАКЕДОНИЈА. Развитокот на вегетацискиот покривач се одвива преку еден почетен, еден или неколку преодни и еден конечен стадиум. Секој стадиум претста-Насловната страница на весникот „Нова Македонија“ Рецентна сукцесија во Македо

ПИСМО

ПИСМО – средство за комуникаможел да запише свои забелешција преку условни писмени знаки. Со тоа започнал позасилен ци. Поради ограничените можпрогрес на школството и науката. ности на човечкиот ум да памети Книгите првин се ширеле преку долго с¢, лу

КАДИНА РЕКА

КАДИНА РЕКА – десна притока на р. Вардар. Извира северно од месноста шашковица на планината Јакупица, во месноста Јуручка Карпа, на височина од 1.900 м, а се влива во Таорската Клисура, на височина од 212 м. Долга е 34 км, има вкупен пад од 1.688 м и

Scroll to Top