Search Results for: Скопје

ВЕСНИК – (Скопје, јули 1953 – 1961)

„ВЕСНИК” (Скопје, јули 1953 – 1961) – орган на Музејско-конзерваторското друштво на НРМ. Прв главен и одговорен уредник бил Антоние Николовски. Објавувал прилози за актуелните состојби во археологијата, дејноста на музеите, активностите околу конзервацијата на спомениците на културата и дејноста на Музејско-конзерваторското друштво. По прекинот во излегувањето (1961), повторно бил направен обид за негово натамошно …

ВЕСНИК – (Скопје, јули 1953 – 1961) Read More »

ВАРДАРСКИ ЈУНАК – бугарско гимнастичко друштво Скопје (1909–1912).

ВАРДАРСКИ ЈУНАК” – бугарско гимнастичко друштво во Скопје (1909–1912). Претседател К. Пандов, а главатар (началник) Јосиф Буреш. Друштвото имало околу 500 членови, главно ученици, со униформи и знаме. Било добро опремено со големи гимнастички справи набавени во Чешка. Вежбале на отворено и во ходниците на Гимназијата, прости, строеви и вежби на големи и подвижни справи, …

ВАРДАРСКИ ЈУНАК – бугарско гимнастичко друштво Скопје (1909–1912). Read More »

ВАРДАР – фудбалски клуб од Скопје

ВАРДАР” – фудбалски клуб од Скопје. Под назив СК „Вардар” за првпат се јавува во 1912 г., а потоа кога СК „Единство” го менува името во СК „Вардар” (1922). Меѓу двете светски војни овој клуб се спомнува како учесник во натпреварите во рамките на Скопската фудбалска жупа и Скопскиот фудбалски потсојуз (1927), како и во …

ВАРДАР – фудбалски клуб од Скопје Read More »

ВАРДАР – спортско друштво во Скопје

ВАРДАР” – спортско друштво во Скопје, формирано како Фискултурно друштво на чело со Димче Беловски (20. Ⅶ 1947), со секции за: општофизичко образование (гимнастика), атлетика, велосипедизам, кошарка, одбојка, пинг-понг и фудбал. Во наредната година секциите прераснале во клубови. Биле основани и други спортски клубови за: бокс и пливање (1948), хокеј (1958), борење (1960), ракомет (1961), …

ВАРДАР – спортско друштво во Скопје Read More »

ВАРДАР – весник, Скопје 1932

ВАРДАР” – весник, излегува во Скопје во 1932 г. на српски јазик по иницијатива од белградскиот новинар Милан Јовановиќ. Во Редакцијата бил и Јован Костиќ (Костовски) кој уредил неколку броја. Тоа бил трет обид за весник со името „Вардар”. Во почетокот како седмичник, потоа двапати, а при крајот, пред да згасне (1936) трипати неделно. Иако …

ВАРДАР – весник, Скопје 1932 Read More »

БЕЗИСТЕН (Скопје, ⅩⅤ в.)

БЕЗИСТЕН (Скопје, ⅩⅤ в.) – изграден во центарот на Скопската чаршија од Исхак-бег, вториот  османлиски заповедник на градот. Имал правоаголна форма, засводена со систем од куполи, со површина од 775 м². Уништен во пожарот од 1689 г., обновен во текот на 1899/1900 г., со иста површина, кога му бил даден денешниот изглед, многу поразличен од …

БЕЗИСТЕН (Скопје, ⅩⅤ в.) Read More »

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, АД СКОПЈЕ

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, АД СКОПЈЕ – институција на пазарот на капитал, која врши две главни активности: (1) регистрација на сопственоста на хартиите од вредност и (2) порамнување, т.е. размена на хартии од вредност и пари, врз осно

ФОНД ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА НА РМ, СКОПЈЕ.

ФОНД ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА НА РМ, СКОПЈЕ. Основан е под тоа име во 1996 г. Од Технички секции (1948 г.), прераснува во Републичка дирекција за патишта (1957), Републички фонд за патишта (1962), СИЗ (Самоуправна интересна заедница) за па

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ – високошколска и научна установа во областа на општествените науки, на која се образоваат главно наставнички кадри за работа во предучилишното, во основното и во средното образование. Филозофскиот факултет е прва национал

ФАКУЛТЕТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА, СКОПЈЕ

ФАКУЛТЕТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА, СКОПЈЕ – високошколска институција што ја започна својата дејност во учебната 1991/92 г. како насока на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје Земјоделскиот факултет од Скопје. Универзитетскиот совет на 14. Ⅸ 1

Scroll to Top