//, Енциклопедија/Редакција на Енциклопедија

Редакција на Енциклопедија

МАКЕДОНСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА

Главен редактор
акад. БЛАЖЕ РИСТОВСКИ

Научен секретар
проф. д-р СИМО МЛАДЕНОВСКИ

РЕДАКТОРИ НА ТЕМАТСКИТЕ ОБЛАСТИ ОД НАУКИТЕ И СТРУКИТЕ

Археологија (предисторија, античка и средновековна археологија); нумизматика
Акад. Вера Битракова-Грозданова

Античка и средновековна историја – историја на турскиот период
(посебно 19 и 20 век); религии (ереси и секти) – историја на црквите во Македонија
Проф. д-р Михајло Миноски
Проф. д-р шукри Рахими (од 3. ИИИ 2005)

Историја на уметностите
Проф. д-р Коста Балабанов (од 21. ИВ 2006)

Право-воени науки-политологија-дипломатија-социологија
Акад. Евгени Димитров (до 1. ИИИ 2006)
Проф. д-р Светомир шкариЌ (од 1. ИИИ 2006)

Литературна историја; печатарство-издаваштво-публицистика-новинарство
Акад. Гане Тодоровски
Проф. д-р Агим Пољоска (од 3. ИИИ 2005)
Проф. д-р Ариф Аго (од 1. ИЏ 2006)

Лингвистика
Акад. Петар Хр. Илиевски
Проф. д-р Агим Пољоска (од 3. ИИИ 2005)

Музика, опера, балет; театар (драма)-филм-телевизија-радио
Проф. д-р Драгослав Ортаков

Филозофија-психологија-логика-етика-естетика-методологија-антропологија-педагогија-историја
на просветното дело во Македонија
Проф. д-р Виолета Панзова
Проф. д-р Сефедин Сулејмани (од 3. ИИИ 2005)

ПомоШни историски науки (архивистика-хералдика-филателија-библиотекарство-музеологија
-епиграфика-научни и културни установи); етнографија-фолклор; фотографија
Проф. д-р Симо Младеновски

Економија-стопанство-индустрија-занаетчиство; Шумарство-ловство; угостителство-туризам;
финансии-трговија; демографија-иселениШтво
Акад. Ксенте Богоев (до 1. ИИИ 2006)
Акад. Никола Узунов (до 8. ИИ 2006)
Акад. Таки Фити (од 1. ИИИ 2006)
Проф. д-р Методија Стојков (од 1. ИИИ 2006)
ИЏ

Математика-физика-хемија; електротехника-маШинство-технологија-енергетика-информатика;
архитектура-градежниШтво-геодезија; патиШта-сообраЌај-врски
Акад. Благој Попов

Географија-метеорологија-сеизмологија-астрономија;
геологија-минералогија-рударство-петрографија
Проф. д-р Александар Стојмилов

Земјоделство: педологија-поледелство-овоШтарство-лозарство-сточарство;
биологија-ботаника-зоологија; Шумарство-хортикултура-ловство; екологија
Акад. Ѓорѓи Филиповски (до 12. Х 2006)
Проф. д-р Љупчо Групче (од 12. Х 2006)

Медицина-стоматологија-фармација-ветерина
Акад. Момир ПоленаковиЌ

Фискултура-спорт-гимнастика-Шах-игри
Проф. д-р ДуШан СтанимировиЌ

 

ОПШТА АДАПТАЦИЈА И РЕДАКЦИЈА
акад. Блаже Ристовски

СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ
м-р Анита Илиева-Николовска, м-р Катерина Младеновска-Ристовска, Лилјана Ристевска

ЛЕКТОРИ
проф. д-р Славица Велева, д-р Снежана Веновска-Антевска, Весна Стојчевска,
д-р Гоце Цветановски, проф. д-р Александар Џукески

КОРЕКТОРИ
Гордана Илиева, Тронда ПејовиЌ, Весна Стојчевска, ДуШко Топалоски, д-р Гоце Цветановски

КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА НА ТЕКСТОТ
Здравко ќорвезироски

КОМПЈУТЕРСКА РЕАЛИЗАЦИЈА
Бранислав ГалиЌ, Весна Кржевска, Методија Николовски, Симчо шандуловски

ИЛУСТРАЦИИ
Интернет, проф. д-р Симо Младеновски, акад. Блаже Ристовски, м-р Кочо Фиданоски

КОРИЦА И ГРАФИЧКО ОБЛИКУВАЊЕ
м-р Кочо Фиданоски

ПЕЧАТ
Скенпоинт, Скопје

2019-03-20T17:36:06+01:00 Categories: Macedonica, Енциклопедија|0 коментари