//Историја

Историја на Македонскиот Народ

Предговор

2019-03-20T17:37:22+01:00 Categories: Macedonica, Енциклопедија, Идентитет, Име, Историја, Јазик, Македонизам, Религија|Tags: |

Појавата на првата Македонска енциклопедија е историски чин. Со неа Република Македонија влегува во редот на земјите и народите што создале енциклопедиска синтеза на своето минато и на својата современост, на она што било или останало по нејзиниот цивилизациски пат. Тоа е научно фундирано огледало на генерациите и на современиците што ги рефлектира сознанијата само за овие простори од праисторијата до денеска. Со тоа современата македонска научна мисла се обидува сублимирано да ги претстави развојните епохи, периоди, подрачја и струки и да го формулира сопственото гледиште врз македонските работи воопшто. Со децении во Скопје постоеше Редакција на Енциклопедијата на