„МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК“

„МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК“ – го-дишно списание што од 1950 г. првин излегува како Билтен на Катедрата за јужнословенски јазици на Филозофскиот факултет, а од 1954 г. е орган на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ во Скопје. Најновиот број е од год. ЛВИИ. Во објавените прилози од домашни и од странски автори се обработуваат теми од сите подрачја на македонистиката, од историјата на македонскиот јазик, од современиот јазик, од об-

Решението на АСНОМ за воведување на македонскиот како службен јазик во македонската држава (2. Ⅷ 1944)

но списание што објавува ориги-

Првата комисија за македонската азбука (1944)

Решението за македонската азбука (16. Ⅴ 1945)
ласта на дијалектологијата и ономастиката, компаративни теми за македонскиот јазик во словенски и балкански контекст, прашања значајни за развојот на македонската лингвистика. Списанието информира и за најновите изданија од областа на македонскиот јазик во рубриката Прикази, а во рубриката Хроники се следат актуелните настани од научниот и културниот живот. Л. М.