КАПИТАЛНА СМЕТКА, нето ФИНАНСИСКА СМЕТКА, нето 0

КАПИТАЛНА СМЕТКА, нето ФИНАНСИСКА СМЕТКА, нето 0.00 -12.85 30.04 132.31 1.70 278.93 0.00 318.20 0.00 349.63 -1.79 298.09 0.00 -91.43 0.33 39.87 1.39 235.20 8.26 379.72 -6.69 224.99 -4.62 438.68 -2.02 167.49 -1.11 49.66 4.91 633.93
Ⅲ. ГРЕШКИ И ПРОПУСТИ 95.39 100.60 18.28 21.64 -63.06 -17.48 156.69 57.41 -0.51 -10.37 -34.19 18.77 -7.55 7.84 -42.01

те плаќања за нив. Во категоријата заеми се прикажуваат користењето и обврските за отплата на главнината по среднорочни и долгорочни заеми и кредити. Ставката валути и депозити се однесува на промената на девизните средства и на девизните обврски на монетарната власт, комерцијалните банки и населението. Како составен дел на капиталната и финансиска сметка се прикажани и промените на состојбата на официјалните девизни резерви на Македонија. Последниот дел на платниот биланс се нарекува грешки и пропусти и претставува корективна категорија, која го покажува статистичкото отстапување меѓу вредноста на тековната сметка и вредноста на капиталната и финансиска сметка. Оваа категорија ги одразува тешкотиите при евидентирањето на економските трансакции меѓу земјата и странство, т.е. неможноста за нивно целосно и прецизно регистрирање. Во рамките на тековната сметка, македонската економија се одликува со висок дефицит во трговскиот биланс, кој делумно е неутрализиран од високиот суфицит во подбилансот на тековните трансфери. Ис-то така, Македонија бележи дефицит и во подбилансот на услугите (особено во првата половина на 1990-тите), како и во подбилансот на доходот (како резултат на одливот на средства врз основа на платени камати и дивиденди). Како последица на тоа, Македонија традиционално покажува дефицит на тековната сметка од билансот на плаќањата. Во рамките на капиталната и финансиската сметка, учеството на одделните ставки (директни инвестиции, трговски кредити, заеми и валути и девизи) е различно во одделни години и не може да се утврди некоја регуларност во поглед на структурата на капиталната и финансиска сметка.
ИЗВ.: Народна банка на Република Маке
донија, „Билтен“, Ⅲ/2006, Скопје, декември 2006, 81-82; „Билтен“, Министерство за финансии, Скопје, јули/август 2006, 7.
ЛИТ.: Народна банка на Република Македонија, „Билтен“, Ⅲ/2006, Скопје, декем-