ЦРВЕНКОВСКИ

ЦРВЕНКОВСКИ
на ЦК на СКЈ, потпретседател на Претседателството на СФРЈ. Поради барањето за поголема самостојност на републиките во СФРЈ, дошол во судир со официјалната политика и во 1974 г. бил разрешен од сите функции и пензиониран. Прогласен за Народен херој.
БИБЛ.: Сојузот на комунистите на Македонија и демократизацијата на општеството, Скопје, 1971; Во одбрана на македонската кауза, Охрид, декември 1989; Заробена вистина, Скопје, 2003 (коавтор Мирче Томовски); Нашиот поглед на времето на Колишевски, Скопје, 1996 (коавтор Славко Милосавлевски); На браникот на македонската самобитност. Материјали од политичките разговори
за македонското прашање, Скопје, 1998.
ЛИТ.: Народни херои од Македонија, Скопје, 1973; Јован Филип, Подводни гребени на политиката. Разговори со Крсте Црвенковски, Скопје, 1993. О. Ив.

Стево Црвенковски