„РАБОТНИЧЕСКА ИСКРА“

„РАБОТНИЧЕСКА ИСКРА“
(Битола, 1. И 1909 – 20. Ⅴ 1911) – весник, заштитник на работничките интереси во Турција, со мотото „Работници од сите земји соединете се“. Го уредувале Васил Главинов (одговорен уредник), Милан Јанев и Д. Тошев. Излегувал двапати месечно (на 1. и на 15.). Објавени се вкупно 49 броја. Застапувајќи се за социјалистичките идеи, има негативен став кон тогашните федералисти (Ј. Сандански, Д. Влахов и др.).
Р

1980, 251; Д-р Боро Мокров – М-р Томе
нија петпати (1948–1957). Клубот
Груевски, Преглед на македонскиот пе
се натпреварувал за Првенството
чат (1885–1992), Скопје, 1993, 98. С. Мл.
на Југославија во Загреб (1949) и

ИЗВ.: Историски архив на Сојузот на ко
мунистите на Македонија, т. Ⅲ, кн. прва: Собрани материјали од в. Работническа искра 1909-1911, Скопје, 1958.
ЛИТ.: Д-р Боро Мокров, Развојот на македонскиот печат и новинарство (од првите почетоци до 1945 година), Скопје, 1980, 249251; Д-р Боро Мокров – М-р Томе Груевски,
Преглед на македонскиот печат (18851992), Скопје, 1993, 97-98. С. Мл.