НАКО

НАКО (ⅩⅤⅠⅠ в. ) – благородничко семејство во Сен Миклуш, доселено од Гевгелиско во втората половина на ⅩⅤⅠⅠ век. Христофор и ќирило во Сен Миклуш поседувале голем имот. Во 1790 г. со семе од Македонија се обиделе во Банат да произведуваат памук. Во Сен Миклуш отвориле земјоделско училиште. Јован бил ктитор на католичка црква во Сен Миклуш и донирал 5.000 форинти на Матица српска. Накови имале
благороднички титули и грб. Последниот потомок на семејството
– Милева починала во 1926 г.
ЛИТ.: Миливој Јовановиђ, Велики Ком
луш и породица Нако, Научен зборник МС, Серија друштвених наука, Св. 1, Нови Сад 1952; Милка Здравева, Македонскоавстриски врски од последните децении на ⅩⅤⅠⅠ до првите децении на ⅩⅠⅩ век,
Скопје, 2002. М. Здр.

штерјо
Наков