МАЦУКИОН

МАЦУКИОН – средновековно утврдување во Струмичката об-ласт. Го освоил византискиот император Василиј Ⅱ, откако ја разурнал демата во клисурата Клидион (1014). Се лоцира помеѓу Клидион и Струмица, кај Мечково, во пазувите на планината Огражден, недалеку од комуникацијата СтрумицаПетрич. ЛИТ.: Т. Томоски, Белешки за положбата на некои месности во Македонија во почетокот на Ⅺ век, Македонија низ вековите, Скопје, 1999. К. Аџ.