МАКЕДОНСКИ ДРУШТВА ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

МАКЕДОНСКИ ДРУШТВА ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА
(1992 – 2005) – национални културни друштва на Македонците основани за одржување на националниот идентитет, негување на националните традиции, афирмирање на македонската култура во РС. Биле основани 10 друштва и Сојуз на македонските друштва: МКД „Македонија“ – Љубљана
(18. Ⅱ 1992); МКД „Ватрослав Облак“ – Целје (19. Ⅳ 1992); МКД
„Билјана“ – Марибор (март 1993); МКД „Илинден“ – Јесенице (1993); МКД „Кирил и Методиј“ – Крањ
(24. Ⅴ 1994); МКД „Кочо Рацин“ – Копар (17. Ⅳ 1995); МКД „Вардарка“ – Марибор (1998); МКД

Мегдан“ – Камник (2003); МКД


Пела“ – Љубљана (24. Ⅹ 2005); МКД „Охридски бисери“ – Нова Горица. По основањето на првите

со седиште во Љубљана (Ⅹ 1994). МКД со својата дејност придонесуваат и за унапредување на маке-донско-словенечките културни врски. М. Мин.

Денови на македонската култура во Сплит (2007)