МАКЕДОНСКА РЕВИЈА ЗА КАЗНЕНО ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЈА“

„МАКЕДОНСКА РЕВИЈА ЗА КАЗНЕНО ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЈА“ – стручно списание, чиј издавач е Здружението за казнено право и криминологија. Првиот број се појави во 1994 г. Првиот главен и одговорен уредник е проф. д-р Никола Матовски. Гор. Л.-Б.