ДОХОД, нето ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ, нето -56

ДОХОД, нето ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ, нето -56.69 85.80 -46.60 123.70 -39.57 163.95 -51.35 182.33 -54.51 291.97 -52.25 348.87 -71.82 463.64 -64.53 609.04 -27.97 337.78 -44.33 494.42 -62.39 735.90 -39.19 779.71 -113.46 1,052.21 -36.65 1,237.00 -385.02 1,382.96
Ⅱ. КАПИТАЛНА И ФИНАНСИСКА СМЕТКА -12.85 162.34 280.63 318.20 349.63 296.30 -91.43 40.20 236.60 387.98 218.30 434.05 165.47 48.54 638.84