ВОСПИТАНИЕ

„ВОСПИТАНИЕ” – списание за теорија и практика, основано со одлука на Наставно-научниот со-вет на Педагошкиот факултет „Го-Зградата на Педагошкиот факултет „Гоце Делчев” во Штип
це Делчев” во Штип (20. Ⅳ 2001). Излегува двапати годишно. Првиот број е издаден во 2001 г. Го уредува редакциски одбор. К. Камб.