БРЕГАЛНИЦА – ХЕЦ

БРЕГАЛНИЦА” – најголем хидромелиоративен систем во РМ, лоциран во Источна Македонија, изграден во 60-тите години. Покрива плодна површина од

Браната на акумулацијата Калиманци, дел од хидромелиоративниот систем „Брегалница
28.000 ха, а главен извор е акумулацијата „Калиманци”, од која водата со зафатот „Истибања” се свртува во два главни канала – десен и лев, кои ја доведуваат до Кочанско, Штипско, Виничко и до Овче Поле. До високите зони десно од Брегалница водата се издига со 12 пумпни станици. Во периодот 1997–2002 системот беше рехабилитиран со финансиска помош од Холандија и Германија.