БОЖИНОВ, Иван Кузманов

БОЖИНОВ, Иван Кузманов (Софија, 1807–1927) – поет, писател, издавач во Софија; печатар на списанието „Лоза”, кое ја вознемири бугарската јавност со јавни заложби за македонско национално сепарирање, списание на чии страници се пројавуваат повеќе истакнати имиња од македонското револуционерно движење. Се занимавал со литература и имал своја печатница. Пишувал на бугарски јазик и живеел на преминот од ⅩⅠⅩ во ⅩⅩ век. Во текот на 1903 година ја издал својата голема „Народна песнопојка”, која содржи 425 песни – војнички, јуначки, народни, старонародни, љубовни, ороводни, смешни и разни други. Во книгата има податоци дека е дебранец по потекло, издавач, печатар, главен редактор на „Лоза” и автор на повеќе книги поезија. Г. Т.