БИБИОТЕКАРСКА ИСКРА

„БИБИОТЕКАРСКА ИСКРА” (Скопје, јануари-март 1955 ) – списание на Друштвото на библиотекарите на Македонија. Го издава Библиотечниот центар при НУБ „Климент Охридски” во Скопје. Излегува двапати годишно, некогаш и со долги паузи и прекини (1956-1965). Прв одговорен уредник бил Митко Зафировски. ЛИТ.: Д-р Боро Мокров – М-р Томе Груевски, Преглед на македонскиот печат (1885-1992), Скопје, 1993, 308. С. Мл.