БАСТАРЕЈ

Бастареј, монета, аверс/реверс

БАСТАРЕЈ ( Ⅳ в. ст. е) – пајонски владетел, познат само според парите што ги ковал – тетрадрахма (шлем со челенка на аверсот и бик што бесно копа, а над него името на владетелот, на реверсот). ЛИТ.: Е. Петрова, Пајонија, Скопје, 1999.
А. шук.