АТАЛ

АТАЛ (? – 335 пр.н.е.) – македонски
војсководец во војската на Филип Ⅱ. Во 337
год. пр.н.е. Филип Ⅱ се оженил со ќерката
на АталКлеопатра. Атал бил убиен по
наредба на Александар Ⅲ Македонски во 335
г. пр.н.е.,
а тетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје,
основана според лично изразената желба на
сонародникот Атанас Близнаков (Д’мбени,
Костурско, 15. Ⅻ 1901 – Скопје, 10. Ⅶ
1998), којшто живеел и работел повеќе од 50
години во САД (Гери, Индијана). Одлуката за
основање е донесена на седница на
Универзитетскиот совет на 18. Ⅳ 1977.
Фондацијата, според нејзиниот статут, ја
раководи Управен одбор. Основната цел е
стипендирањето на студенти на Универзитетот
што покажуваат особени резултати во
студиите, а немаат доволно средства за
школување. До учебната 2002/2003 година од
Фондацијата се доделени 252 стипендии на
студенти од сите високошколски установи на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”. ЛИТ.:
Сл. Николовски – Катин, Атанас
Близнаков, Скопје, 2000. К. Камб.