АНТОВ, Стојан

АНТОВ, Стојан (с. Секулица, Кратовско, 1877 – Софија, 16. Ⅲ 1934) – претседател на Кратовскиот ОК на ТМОРО. Завршил три курса во Педагошкото училиште во ќустендил. Учителствувал во Кратово, Крива Паланка и во Одринско. Од 1900 г. станал раководител на ОК за Кратово. Во Балканските војни бил затворен во Одрин и испратен на заточение во Мала Азија. ЛИТ.: в. „Македони®”, бр. 2218-2220, Софи®, 1934. Ал. Тр. Методи Антов