АНТИФОНО ПЕЕЊЕ

АНТИФОНО ПЕЕЊЕ -. пеење со преземање, карактеристичен начин на интерпретирање на двогласните бордунски народни .