АЛУСИЈАН

Алусијан (XI в.)
се наоѓа на 1.800 м надморска висина, а
групи стебла се наоѓаат до
2.000 м надморска висина. На Пелистер
моликата формира шуми до 1.800 м надморска
висина, а групи стебла се наоѓаат до 2.200
м надморска висина. На Кајмакчалан белиот
бор формира шуми до
1.800 м надморска висина, а групи стебла се
наоѓаат до 2.000 м надморска висина. Буката
формира алпска граница на голем број
планини: Кораб, Дешат, Бистра, Поречки
Планински Венец, Јакупица, Беласица и др.
Таа формира шума до 1.800 м, а се среќаваат
групи до 2.000 м. Р. Р.